Pages

House in Showa-Cho

Fujiwaramuro
2008 Osaka

info: ArchDaily  |
Dezeen