Pages

Courtain Wall House

Shigeru Ban
1995 Tokyo

Info: Shigeru Ban .