Pages

House K

Hiroyuki Shinozaki
2011 Tokyo

Info: Dezeen