Pages

Asia Society Texas Center

Yoshio Taniguchi
2011 Houston

Info: Archdaily