Pages

Monastery Novy Dvur

John Pawson 
2004 Novy Dvur 

Info: John Pawson . Architectural Record . Minimalismo