Pages

Villa at Sengokubara

Shigeru Ban
2013 Kanagawa 

info: Shigru Ban . Dezeen